Siedem projektów ocenionych w II rundzie III konkursu 1.1 POPC

Siedem projektów ocenionych w II rundzie III konkursu 1.1 POPC. Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał oceny merytorycznej II stopnia siedmiu projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach II rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC. Dofinansowane projekty pokryją trzy obszary wytypowane do interwencji.
We wskazanych obszarach, do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, zostaną podłączone 483 placówki oświatowe oraz 87 472 gospodarstw domowych. W zależności od obszaru interwencji, beneficjenci zadeklarowali objęcie zasięgiem od 69 do 98 proc. gospodarstw domowych spośród możliwych do objęcia zasięgiem. Łączna wartość dofinansowania uzyskanego przez beneficjentów II rundy III konkursu wynosi ponad 138 mln zł. Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów pod względem spełniania wymogów technicznych i ekonomicznych. Procedura wyboru projektów do dofinansowania polegała m.in. na weryfikacji obszarów inwestycyjnych, sprawdzeniu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu oraz na ocenie czy koncepcja techniczna projektu jest zgodna z wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych oraz wymaganiami dla podłączenia jednostek oświatowych, obowiązującymi dla II rundy III konkursu. Eksperci dokonywali również oceny efektywności realizacji projektu. Miały miejsce także sytuacje, przewidziane Regulaminem konkursu, gdy występowano do wnioskodawcy o wyjaśnienie wątpliwości, co do treści wniosku. W ramach oceny, UKE przeprowadził także tzw. trasowanie (wyznaczanie modelowego przebiegu sieci wraz z oszacowaniem kosztów) dla wszystkich punktów adresowych, zadeklarowanych przez wnioskodawców. Urząd zweryfikował również ewentualne powielanie sieci. Oznacza to, że każdy z siedmiu projektów był wnikliwie analizowany pod kątem realnych możliwości zaprojektowania sieci w deklarowanym przebiegu. W trakcie procesu oceny, UKE na bieżąco udzielał odpowiedzi na temat wyznaczonych obszarów interwencji. Poniżej zamieszczamy mapę rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania

źródło: UKE