UKE: zamówienie BA.WZP.26.18.2019

Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.18.2019. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur współpracy pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC a operatorami zainteresowanymi korzystaniem z tych usług.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/04/2018 r. godz. 10.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 15/04/2019 r. godz. 10.15
Powiązane pliki:
01 – ogloszenie o zamowieniu – 588 KB plik PDF
02a – siwz – 962 KB plik PDF
02b – siwz – 908 KB plik DOCX

źródło: UKE