Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2018 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2020 r. Orange

Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2018 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2020 r. Orange. Decyzją z 10 kwietnia 2019 r. Prezes UKE zatwierdził instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. (Orange) rachunkowości regulacyjnej za 2018 r. (Instrukcja 2018) oraz opis kalkulacji kosztów (Opis 2020) świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2020 r. (Decyzja I). Następnie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange o ponowne rozpatrzenie sprawy, zakończonej wydaniem Decyzji I, decyzją z dnia 22 maja 2019 r. (Decyzja II) Prezes UKE uchylił w części Decyzję I i orzekł ponownie w sprawie, a w pozostałym zakresie Decyzja I została utrzymana w mocy.
Instrukcja 2018 i Opis 2020
Wyniki kalkulacji kosztów, sporządzone na podstawie Opisu 2020 posłużą ocenie wysokości opłat za usługi realizowane na Rynku 5 w kontekście rozwoju efektywnej konkurencji. Przygotowane na podstawie Instrukcji 2018 sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej posłużą ocenie zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w ramach wyodrębnionych działalności Orange, a także spełnienia zasady niedyskryminacji.
Zmiana rozstrzygnięcia Decyzji I
Prezes UKE ponownie rozstrzygając w sprawie, przychylając się do wniosku Orange w Decyzji II stwierdził, że w celu wyliczenia bieżącej wartości brutto danej grupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu kalkulacyjnego (WBBBO), dane wolumenowe z roku 2018 stanowią dane bazowe do kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego na rok 2020. W załączeniu dostępna jest wersja jawna Decyzji I i Decyzji II oraz Instrukcji 2018 i Opisu 2020
Pliki:
1.1 Opis przeszacowania 2018 – decyzja II – 1,1 MB plik PDF
1.1 Załącznik 1 Instrukcja 2018 – decyzja I – 194 KB plik PDF
1. Instrukcja 2018 – decyzja I – 933 KB plik PDF
2.1 LRIC załącznik 1 – decyzja I – 313 KB plik PDF
2.2 LRIC 2020 – zalącznik 2 Decyzja I – 179 KB plik PDF
2.3 LRIC 2020 załącznik 3 decyzja I – 106 KB plik PDF
2.4 LRIC 2020 załącznik 4 – decyzja I – 106 KB plik PDF
2.5 LRIC 2020 załącznik 5 – decyzja I – 107 KB plik PDF
2. Opis LRIC 2020 decyzja I – 1,5 MB plik PDF
3. Opis przeszacowania 2018 – decyzja I – 1,1 MB plik PDF
Decyzja I instrukcja 2018 opis 2020 – 577 KB plik PDF
Decyzja II instrukcja OPL – 510 KB plik PDF

źródło: UKE