Prezes UKE nałożył karę na Koksztys S.A. za prowadzenie marketingu bezpośredniego bez zgody użytkowników

Prezes UKE nałożył karę na Koksztys S.A. za prowadzenie marketingu bezpośredniego bez zgody użytkowników. Prezes UKE ustalił, że Koksztys S.A. zleciła wykonywanie telefonicznych połączeń o charakterze marketingowym nie posiadając wymaganych prawem zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało nawiązanych 30 636 połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym, z naruszeniem przepisów Prawa telekomunikacyjnego. W konsekwencji na Koksztys S.A. nałożono karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł. Postępowanie zostało zainicjowane w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas przeprowadzonych przez Prezesa UKE kontroli bezpośrednich w Koksztys S.A. oraz podmiocie działającym na jego zlecenie. Kontrola wykazała, a przeprowadzone postępowanie administracyjne potwierdziło, że podmiot działający na zlecenie Koksztys S.A. w okresie od 1 maja 2017 r. do 14 listopada 2017 r. nawiązał ponad 30 tys. połączeń telefonicznych z abonentami i użytkownikami końcowymi w celu przedstawienia informacji handlowej o działalności Koksztys S.A. oraz promowania usług oferowanych przez ten podmiot w zakresie umów abonamentowych na usługi prawne i windykacyjne. Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego ma służyć ochronie abonentów i użytkowników końcowych przed niezamówionymi komunikatami, w tym połączeniami telefonicznymi. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Koksztys S.A. oraz podmiot wykonujący zlecenie nie wykazały, aby posiadały utrwalone zgody udzielone przez adresatów swoich przekazów handlowych na otrzymywanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym. Realizacja akcji marketingowej odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który dopuszcza wykonywanie połączeń o charakterze marketingowym wyłącznie do osób, które uprzednio, tj. przed zainicjowaniem kontaktu, wyraziły na to zgodę.. W ocenie Prezesa UKE to na Koksztys S.A., jako na podmiocie zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej, spoczywał obowiązek wykazania posiadania uzyskanych uprzednio zgód abonentów lub użytkowników końcowych na kierowanie do nich akcji marketingowej. Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Prezes UKE zauważył, że ponad 30 000 abonentów lub użytkowników końcowych mogło zostać narażonych na niechciane komunikaty marketingowe. Prezes UKE ustalając wysokość kary pieniężnej wziął pod uwagę dotychczasową działalność ukaranego podmiotu, a w szczególności fakt, że nie był on dotychczas karany przez Prezesa UKE. Decyzja nie jest prawomocna. Koksztys S.A. może odwołać się do sądu. Informacje nt. praw przysługujących konsumentom w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych można znaleźć pod adresem:
– https://cik.uke.gov.pl/

źródło: UKE