Szukaj po tagu: kary

Prezes UKE nałożył karę na Koksztys S.A. za prowadzenie marketingu bezpośredniego bez zgody użytkowników. Prezes UKE ustalił, że Koksztys S.A. zleciła wykonywanie telefonicznych połączeń o charakterze marketingowym nie posiadając wymaganych prawem zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało nawiązanych 30 636 połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym, z naruszeniem przepisów Prawa telekomunikacyjnego. W konsekwencji na Koksztys S.A. nałożono karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł. Postępowanie zostało zainicjowane w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas przeprowadzonych przez Prezesa UKE kontroli bezpośrednich w Koksztys S.A. oraz podmiocie działającym na jego zlecenie. Kontrola wykazała, a… Czytaj dalej →

Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) wydał w dniu 13 maja 2019 r. decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty. Prezes UKE uwzględniając stanowisko OPL prezentowane w toku postępowania uznał, że z uwagi na zmianę warunków rynkowych i zmianę zapotrzebowania na usługi zasadne jest wprowadzenie zmian Oferty SOR w zakresie wysokości kar umownych oraz bonifikat. Zdaniem Prezesa UKE, zasadne jest dostosowanie poziomu kar umownych… Czytaj dalej →

Zmiana w sposobie nakładania kar. Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z zainicjowanymi przez UKE zmianami kara pieniężna za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies nakładana będzie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. Pozwoli to wyeliminować sytuacje, w których Prezes UKE musiał wszczynać postępowania w sprawie nałożenia kary również w przypadku drobnych i mało szkodliwych nieprawidłowości, np. jednodniowego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Tak mało istotne naruszenia w wykonywaniu obowiązków nie zawsze wymagają reakcji w postaci nałożenia kary. Prezes UKE nie będzie zatem zobligowany do… Czytaj dalej →

Scroll To Top