Konsultacje społeczne białych obszarów NGA

Konsultacje społeczne białych obszarów NGA. Do 6 września 2019 r. potrwają konsultacje białych obszarów NGA na potrzeby kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE.
W tym procesie wykorzystano dane z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Z bazy adresów “białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi, zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji), punkty adresowe, które zostały objęte I konkursem, punkty adresowe które zostaną objęte projektami z II konkursu (wraz z 15 % buforem) oraz obszary na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach pierwszej i drugiej rundy III konkursu w działaniu 1.1. PO PC. W celu wyznaczenia obszarów do konsultacji, dane zostały powiązane ze słownikiem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny) oraz referencyjnymi słownikami adresowymi. Następnie zostały odpowiednio zestandaryzowane. W ostatnim etapie dane zostały przeanalizowane pod kątem występowania na nich infrastruktury telekomunikacyjnej bądź realizacji inwestycji – także w ramach POPC. Pracownicy UKE będą również członkami międzyresortowego zespołu, odpowiedzialnego za ocenę zgłoszonych planów inwestycyjnych. W 2019 roku konsultujemy prawie 2,9 mln punktów adresowych w tym ponad 3,3 tys. adresów szkół. Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września.
W ramach konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat.

źródło: UKE