Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-8/09 (21) [Aero2-2600]

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-8/09 (21) [Aero2]. Dnia 30 sierpnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Aero2 sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-8/09 (21) z dnia 10 listopada 2009 r., zmienionej decyzją nr DZC-WAP-5176-8/09 (48) z dnia 4 września 2012 r. oraz decyzją nr DZC.WAP.514.85.2016.16 z dnia 22 listopada 2016 r., dokonującej rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, na obszarze całego kraju (dalej “Rezerwacja”). Spółka wniosła o zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń radiowych w sytuacjach wskazanych w treści Rezerwacji, tj. aby wnioskowana zmiana Rezerwacji została dokonana poprzez:
1. zmianę pkt IV Rezerwacji – poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
“IV. Zwalniam z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego do używania urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości objęte niniejszą rezerwacją zgodnie z warunkami wykorzystania częstotliwości określonymi w załączniku nr 1 „Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz”, które podlega wpisowi do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia, o którym mowa w art. 144c Prawa telekomunikacyjnego, z zastrzeżeniem punktu V;
2. zmianę pkt V Rezerwacji – poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
“V. Używanie urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości objęte niniejszą rezerwacją na warunkach wykorzystywania częstotliwości innych aniżeli określone w Załączniku nr 1 “Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji lub urządzenia radiowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującego się w odległości mniejszej lub równej 25 km od granicy z Ukrainą lub Białorusią, którego poziom sygnału na granicy Rzeczypospolitej Polskiej przekracza wartość 21 dBμV/m/5MHz 3 m n.p.t. wymaga uzyskania pozwolenia radiowego. Warunki do wydania pozwolenia radiowego określa Prawo telekomunikacyjne oraz umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.”;
3. zastąpienie dotychczasowej nazwy Załącznika nr 1 do Decyzji poprzez nadanie mu następującej nazwy: “Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz”.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: “Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji Aero2 sp. z o.o. nr DZC-WAP-5176-8/09 (21)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

źródło: UKE