(„Play” lub „Spółka”) – Wyniki za pierwszy kwartał 2020 r.

(„Play” lub „Spółka”) – Wyniki za pierwszy kwartał 2020 r. Solidny początek roku pomimo niesprzyjających warunków rynkowych związanych z COVID-19
– Przychody operacyjne wzrosły o 3,5% r/r do 1,74 mld zł, dzięki poprawie przychodów z usług o 7,8% przy wzroście średniego ARPU o 4,7% r/r, częściowo skompensowane słabszą sprzedażą telefonów, na którą wpłynęły obostrzenia związane z pandemią COVID-19
– Skorygowana EBITDA na poziomie 607 mln zł (+5,3% r/r), odzwierciedla znaczący wpływ marży na usługach
– Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE)1 w I kw. wyniosły 341 mln zł, co stanowi wzrost o 88,9% r/r, przy mocnym wsparciu skorygowanej EBITDA, niższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych i pozytywnej zmiany kapitału obrotowego
– Pandemia COVID-19 tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na działalność PLAY dzięki natychmiastowemu wdrożeniu planu zarządzania ciągłością działania i dostosowaniu go do panującej sytuacji
Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za I kw. 2020 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki poprawie bazy klientów, przychodów, skorygowanej EBITDA, rentowności netto i generowania gotówki. Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował: „Rok 2020 rozpoczęliśmy z rozpędem wynikającym z rekordowych wyników osiągniętych w zeszłym roku. Z powodu pandemii COVID19 postanowiliśmy spowolnić bieżącą działalność handlową i skupić się na zapewnieniu ciągłości działania i obsługi klientów, aby w tych trudnych czasach w pełni wesprzeć wszystkich naszych interesariuszy. Dzięki wysiłkowi wszystkich PLAYersów, dla 95% których uruchomiliśmy pracę zdalną w ciągu 3 dni, nasi klienci nie doświadczyli żadnych zakłóceń w świadczeniu usług. Play podjął szereg inicjatyw mających na celu wsparcie swoich klientów, w szczególności seniorów, studentów i klientów SOHO. Ściśle monitorujemy wydajność wszystkich naszych procesów biznesowych i w razie potrzeby dostosowujemy je. Nasi interesariusze zostaną niezwłocznie poinformowani o możliwym istotnym wpływie na wyniki osiągane przez Play. Kryzys podkreśla kluczową rolę Play, jako lidera polskiego rynku telefonii komórkowej, w zapewnieniu każdemu obywatelowi dostępu do usług łączności oraz bezpieczeństwa. Tymczasem solidne wyniki za I kw. pokazują odporność naszej firmy w tym ciężkim okresie. Przychody operacyjne oraz wzrost skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r., podkreślone silnym wzrostem wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego (FCFE), dają nam pewność, że nasza strategia mobilno-centryczna przynosi rezultaty. Wprowadzając na rynek pod koniec marca ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych, rozszerzyliśmy nasze portfolio usług dla domu pomimo trudnych warunków. Jesteśmy głęboko przekonani, że kiedy sytuacja po zniesieniu obostrzeń wróci do normy, Play będzie nadal skutecznie zdobywać nowych klientów w pełnym wachlarzu usług. I wreszcie, uważnie śledzimy ostatnie wydarzenia dotyczące aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia, i w której weźmiemy udział gdy się odbędzie. W międzyczasie kontynuujemy wdrażanie standardu 5G Ready oraz 5G wykorzystujące częstotliwość 2,1 GHz. Play jest gotowy na 5G i będziemy kontynuować realizację naszych ambicje związanych z tą technologią gdy urządzenia klienckie 5G będą dostępne w Polsce.”
Najważniejsze dane operacyjne:
1. Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
– 15,2 mln raportowanych klientów i 12,6 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,1% i +1,0% r/r), w tym 132 tysiące kart SIM M2M;
– Udział klientów kontraktowych na poziomie 65,6% przy wskaźniku rezygnacji na niskim i stabilnym poziomie 0,75%;
– Średnie ARPU wzrosło do 33,8 zł (+4,7% r/r), natomiast ARPU kontraktowe wzrosło do 39,2 zł (+3,7%);
– 47 tys. abonentów usługi PLAY NOW TV BOX w ciągu jednego roku od uruchomienia;
– Komercyjne uruchomienie pod koniec marca oferty stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu.
2. Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem:
– Na koniec marca 2020 r. działało 7 965 stacji bazowych (+14% r/r), zasięg 4G LTE osiągnął 98,8% populacji;
– 40% stacji bazowych zostało zaktualizowanych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 51% populacji;
– Trwa rozbudowa światłowodowej sieci dosyłowej, w pierwszym kwartale 2020 r. podłączono 88 nowych stacji bazowych.


Najważniejsze dane finansowe:
– Przychody wyniosły 1 744 mln zł (+3,5% r/r), na co wpływ miał wzrost przychodów z usług (+7,8% r/r), częściowo zniwelowany niższą sprzedażą towarów (-9,6% r/r) w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID 19;
– Skorygowana EBITDA wyniosła 607 mln zł (+5,3% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marży na usługach;
– Zysk netto spadł do 208 mln zł (-2,8% r/r), przy wzroście EBITDA skompensowanym przez wyższe: amortyzację, koszty finansowe netto (głównie wpływ różnic kursowych) oraz podatek dochodowy;
– Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 156 mln zł (-34,2% r/r), głównie z powodu braku przesunięcia płatności z IV kw. 2019 r.;
– Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego z uwzględnieniem płatności leasingowych (FCFE) wyniosły 341 mln zł (+88,9% r/r) na tle wyższej EBITDA, niższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych oraz pozytywnego wpływu zmian w kapitale obrotowym (głównie spadek aktywów kontraktowych w związku z niższą sprzedażą telefonów).
– Zarząd podjął decyzję o wypłacie 45% wartości wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego wygenerowanych w 2019 r. w formie dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,65 zł na akcję, która została wypłacona dzisiaj, 12 maja.
Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował: „Nasze wyniki w I kw. potwierdzają silną pozycję finansową Play, co dodatkowo podkreśliliśmy zapewniając sobie w tak niepewnej sytuacji dodatkowe finansowanie w wysokości 1,2 mld zł. Cała kwota została uruchomiona w kwietniu, a większość z niej wykorzystaliśmy na przedterminową częściową spłatę obecnego zadłużenia. Jeszcze bardziej poprawiliśmy dźwignię finansową, dzięki czemu wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA już teraz tylko nieznacznie przekracza 2,5x. Nasze środki pieniężne i dostępne finansowanie zapewniają silny bufor bezpieczeństwa i dają nam pewność, że nadal możemy generować wartość dla naszych interesariuszy.” Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 roku powołany na Członka Zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o., która jest w pełni zależna od Spółki. Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z pełnienia funkcji dyrektora ds. finansowych i Członka Zarządu P4 z końcem dnia 30 czerwca 2020 r. Marcin Szul posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, rachunkowości zarządczej i kontrolingu, z czego znaczną większość w sektorze telekomunikacyjnym. Ostatnie dziesięć lat spędził w P4 na stanowisku dyrektora ds. kontrolingu finansowego. Przed dołączeniem do P4, pracował między innymi w PTK Centertel (operator mobilny obecnego Orange Polska) oraz UPC Polska (części Grupy Liberty Global). Marcin Szul uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz tytuł MBA z IESE Business School w Barcelonie.
Oczekiwania na 2020 podtrzymane pomimo niepewności związanych z COVID-19:

Ambicje na rok 2020

Wyniki za I kw.

Założenia nt. wpływu COVID-19

Przychody +2-3% r/r +3,5% Wyższe przychody z usług, niższa sprzedaż telefonów
Skorygowana EBITDA 2,5-2,6 mld zł 607 mln zł Wyższa marża z usług,
niższa marża na telefonach
Nakłady gotówkowe 850-900 mln zł

(~12% przychodów)

156 mln zł Podtrzymany plan rozbudowy sieci w 2020
FCFE > 800 mln zł 341 mln zł Pozytywna zmiana kapitału obrotowego
Dystrybucja do akcjonariuszy 40-50% FCFE Utrzymana polityka dywidendowa

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące zakończone
31 marca

Zmiana

  2019 2020  
       
Przychody operacyjne 1 686 1 744 3,5%
Zysk EBITDA 574 605 5,4%
Skorygowana EBITDA 576 607 5,3%
Zysk netto 214 208 (2,8%)
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (238) (156) (34,2%)
FCFE 181 341 88,9%
     
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 032 15 197 1,1%
Liczba raportowanych klientów z wyłączeniem M2M (w tys.) 14 913 15 065 1,0%
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 917 9 971 0,6%
Aktywni klienci
ogółem
(w tys.)
12 451 12 581 1,0%
Aktywni klienci
z wyłączeniem M2M
(w tys.)
12 332 12 449 0,9%
Aktywni klienci kontraktowi
(w tys.)
8 838 9 030 2,2%
Wzrost liczby
kontraktów netto
(w tys.)
51 (19) nie dotyczy
Odpływ kontraktów (%) 0,75% 0,75% 0,00 pp
ARPU kontraktowe (PLN) 37,8 39,2 3,7%
Wykorzystanie danych
na klienta kontraktowego
(MB)
7 322 10 069 37,5%
 
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 121 97 (19,8%)

Dane zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

[1]   Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF” na stronach 13-14 (dostępnym tutaj).

 

 

źródło: Play