Informacja dla beneficjentów II i III konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

Informacja dla beneficjentów II i III konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Informujemy, że beneficjenci działania 1.1 POPC mają możliwość szybszego wprowadzania zmian do swoich ofert hurtowych, w tym:
– nowych usług,
– pozacenowych zmian warunków świadczenia usług,
– zmian technologicznych,
poprzez równoległe wypełnienia obowiązków wynikających z pkt 1.6.9 Zasad dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II konkursu, działanie 1.1 POPC dla gospodarstw domowych (Zasady) i pkt 2.1 i 2.2 Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do II i III konkursu w ramach działania 1.1 POPC (Wymagania).
Oznacza to, że publikacja projektu zmiany oferty hurtowej może odbyć się jednocześnie z przedłożeniem jej Prezesowi UKE. W przypadku zaakceptowania zmiany oferty hurtowej, ale nie wcześniej niż po 2 miesiącach od przedstawienia jej Prezesowi UKE, beneficjent POPC powinien opublikować ostateczny kształt oferty hurtowej

Równoległy bieg obu procesów umożliwi zakończenie ich w terminie 90 dni. Przedstawiony powyżej model wprowadzenia zmian do oferty hurtowej skróci proces TTM u beneficjentów POPC, a tym samym skróci też oczekiwanie operatorów korzystających na zmiany warunków współpracy. Możliwość ta dotyczy sytuacji, w której opublikowany projekt zmian nie odbiega znacząco od ostatecznie zaakceptowanej zmienionej oferty. W przeciwnym wypadku termin publikacji zmienionej oferty hurtowej wynikający z Zasad powinien być liczony ponownie. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia elastyczności operatorów sieci dostępowych (OSD) w związku ze zmieniającymi się potrzebami rynku. Dzięki temu powinna wzrosnąć efektywność w zakresie korzystania z dostępu hurtowego w POPC z zachowaniem zasady równości i niedyskryminujących warunków oraz nie uchybia ono możliwości wyboru beneficjenta zastosowania procedury wskazanej w Zasadach, które pozostają w mocy. Przypominamy też o możliwości szybkiego wprowadzenia korzystnych dla operatorów korzystających zmian oferty hurtowej OSD, niewymagających akceptacji Prezesa UKE, dzięki zastosowaniu mechanizmu promocji, zgodnie z zasadami określonymi w stanowisku z 25 listopada 2019 r. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy beneficjentów POPC i operatorów korzystających do kontaktu z pracownikami Wydziału Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji UKE, tel. 22 534 94 40 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl

źródło: UKE