UKE: Umorzenie postępowań regulacyjnych w części dotyczącej wysokości stawki FTR

Umorzenie postępowań regulacyjnych w części dotyczącej wysokości stawki FTR. 16 czerwca 2021 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał decyzje umarzające postępowania wszczęte w dniu 6 grudnia 2018 r. w części dotyczącej określenia wysokości opłat za zakańczanie połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji poszczególnych operatorów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał decyzje częściowe, w których to decyzjach wyznaczył przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej oraz odpowiednio nałożył, utrzymał, zmienił obowiązki regulacyjne nałożone na tych przedsiębiorców oraz wskazał, że wysokość stawki za zakańczanie połączeń w stałej lokalizacji poszczególnych operatorów zostanie określona w kolejnej decyzji częściowej. 18 grudnia 2020 r., Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez określenie jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej (akt delegowany). 22 kwietnia 2021 r. akt delegowany został opublikowany, a 23 kwietnia 2021 r. wszedł w życie (jego postanowienia będą stosowane od 1 lipca 2021 r.). Regulacja wysokości stawki za zakańczanie połączeń w stałej lokalizacji, która została określona w akcie delegowanym, jest tożsama z zakresem prowadzonych w części postępowań, wszczętych 6 grudnia 2018 r. W związku z faktem, że postanowienia aktu delegowanego wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, dalsze prowadzenie przez Prezesa UKE postępowania w zakresie określenia wysokości stawki za zakańczanie połączeń w stałej lokalizacji poszczególnych operatorów, należało uznać za bezprzedmiotowe. W związku z powyższym, postępowania w tym zakresie zostały umorzone.
Decyzje umarzające formalnie kończą postępowania administracyjne o sygnaturach:
– DHRT.SMP.6040.78.2018,
– DHRT.SMP.6040.79.2018,
– DHRT.SMP.6040.80.2018 oraz
– DHRT.SMP.6040.81.2018.

źródło: UKE