Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania

Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania. InsightOut Lab zaprezentował wyniki raportu nieruchomościowego.  Co trzeci Polak uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze nieruchomości jest dostęp do szybkiego internetu. Mieszkania lub domy z zainstalowanym wydajnym łączem internetowym cieszą się większym zainteresowaniem konsumentów, a kupujący lub wynajmujący są w stanie zapłacić za nie więcej. Z kolei brak szybkiej i stabilnej sieci może skutkować rezygnacją z zakupu lub wynajmu danej nieruchomości – wynika z badania opublikowanego w lipcu br. przez InsightOut Lab.
Szybki internet wpływa na wybór mieszkania i jego cenę
Z przeprowadzonego przez InsightOut Lab badania wynika, że nabywcy coraz częściej wymagają dostępu do szybkiego internetu w danej lokalizacji. Z tego powodu są skłonni zapłacić więcej za nieruchomość, która jest wyposażona w dostęp do szerokopasmowego łącza. Co trzeci przebadany Polak uważa również, że dostęp do wydajnej infrastruktury internetowej jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze domu lub mieszkania.
– 34% Polaków uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest dostęp do szybkiego internetu.
– 45% badanych zadeklarowało, że przy kupnie nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego internetu.
– 39% Polaków, którzy zadeklarowali brak szybkiego internetu w swoim domu, dopłaciłoby za niego maksymalnie 50 zł miesięcznie.
– 39% mieszkańców pięciu województw centralnej i północno-wschodniej Polski uważa, że dostępność szybkiego internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.
W opracowaniu przeanalizowano również rynkowe dane z kilku krajów europejskich oraz USA. Oprócz sytuacji na rynku nieruchomościowym, związanej z dostępnością szybkiego internetu, analiza ukazuje również ogólne trendy, wpływające na globalny rozwój szerokopasmowej infrastruktury.
– W Wielkiej Brytanii, w okresie od 2012 do 2019 r., wartość nieruchomości objętych rządowym programem „Superfast Broadband” wzrosła o 1700-3500 £, czyli 0,6-1,2%, dzięki dostępowi do szybkiego internetu.
– Analiza ponad 3 mln transakcji w USA wykazała, że zainstalowany w nieruchomości szybki internet statystycznie przyczynia się do wzrostu jej ceny sprzedażowej o 2,5%.
– Zdaniem 20% dorosłych Niemców wartość mieszkania spada o 10%, jeśli szybkość dostępnego w nim łącza nie odpowiada oczekiwaniom klienta.
– 58% badanych deweloperów i 57% właścicieli portfeli nieruchomości w Niemczech uznało szybki internet jako najważniejsze kryterium dla stworzenia efektywnego „home-office”.
– 75% badanych w 2020 r. Brytyjczyków odrzuciłoby ofertę kupna nowego lokum, jeśli dysponowałoby ono słabym łączem.
Duża przepustowość łącza przekłada się na wyższą cenę danej nieruchomości, a wraz z nasileniem trendów społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych ta zależność będzie jedynie wzrastać. Już teraz obserwujemy nasilenie presji społecznej na zwiększanie dostępu do szerokopasmowych łączy, co związane jest z rozpowszechnieniem pracy i nauki zdalnej, a także z rozwojem cywilizacyjnym i potrzebami nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego – komentuje wyniki opracowania Mariusz Pleban, założyciel i CEO InsightOut Lab.
Świat potrzebuje szerokopasmowego łącza
Nieustanny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz większa część naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Proces ten przyspieszyła globalna pandemia, która zmieniając codzienne nawyki, tryb pracy czy sposób konsumpcji mediów, zwiększyła popyt na szybkie łącza internetowe. Wskazują na to dane pozyskane przez InsightOut Lab w ramach badania rynkowego nt. dostępności szybkiego internetu i nieruchomości przeprowadzonego w pierwszym kwartale br.
– 81% ankietowanych Polek i Polaków odpowiedziało, że ma dostęp do szybkiego internetu w swoim miejscu zamieszkania. 9% badanych odpowiedziało, że takiego łącza nie posiada, a u 10% ankietowanych jednoznaczna odpowiedź sprawiała problemy („trudno powiedzieć”).
– Mieszkańcy wsi nieco rzadziej deklarowali posiadanie szybkiego łącza w swoim domu (73% pozytywnych odpowiedzi) niż mieszkający w różnej wielkości miastach (średnio 84%).
– Co piąty ankietowany używał domowego internetu głównie do pracy. Dodatkowo ponad 40% osób, które używają sieci w celach zawodowych, uważa jednocześnie szybkie łącze za najważniejsze kryterium przy wyborze mieszkania.
– 42% respondentów oznajmiło, że spędza w sieci od 3 do 5 godzin dziennie, a co czwarty ankietowany określił ten czas na maksimum 2 h.
– Wśród ankietowanych, którzy korzystają z sieci ponad 10 godzin, znalazło się tylko 3% odpowiedzi osób 55+ i 5% z grupy wiekowej 45-54 lata. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy u młodszych internautów i wynosi odpowiednio 11% u osób z grupy 18-24 i 13% z grupy 25-34 lata.
Wykazany trend znajduje również odzwierciedlenie w statystykach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), które wskazują na wyraźny wzrost czasu spędzanego w internecie przez Polaków. Jeśli przed pandemią surfowaliśmy średnio 3,1 h dziennie, to w listopadzie 2021 r. było to już 4,1 h. Oznacza to zatem wzrost o prawie 1/3. Powyższe statystyki przekładają się wprost na zwiększony transfer danych w globalnej sieci.
W nowych warunkach społecznych, gdy na skutek pandemii internet stał się jeszcze istotniejszym niż dwa lata temu narzędziem pracy, rozrywki i nauki, znaczenia nabiera kwestia dostępności do szybkiego i stabilnego transferu danych w miejscu zamieszkania. Spośród dostępnych technologii rozwijanie infrastruktury światłowodowej staje się niemal oczywistym rozwiązaniem, by sprostać gwałtownie rosnącym potrzebom klientów – teraz i w przyszłości. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego Polski dodaje Mariusz Pleban. Według danych Eurostatu za 2021 r., w Polsce stałe łącze szerokopasmowe posiadało 69% gospodarstw domowych. W Czechach wskaźnik ten wyniósł 84%, w Niemczech – 82%, a we Francji – 80%. Polski wynik jest porównywalny do odnotowanego w Bułgarii (63%) i na Litwie (67%). Powyższe dane wyraźnie wskazują na dystans dzielący nasz kraj od europejskich liderów i potrzebę jak najszybszego pokrycia mapy kraju szybką infrastrukturą sieciową. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego.
Pełna wersja raportu „Dostęp do szybkiego Internetu a wartość nieruchomości” dostępna jest na stronie:
https://insightoutlab.com/dostep-do-szybkiego-internetu-a-wartosc-nieruchomosci/

Notka metodologiczna
Raport składa się z badania społecznego oraz internetowego przeglądu dostępnych danych. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1084 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej, dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 25-28 lutego 2022 r. Metoda: CAWI. Internetowy przegląd dostępnych danych zakończono 30.06.2022 r. Raport został opracowany przez zespół InsightOut Lab. Partnerem raportu jest NEXERA.

O InsightOut Lab
InsightOut Lab to ośrodek analityczny realizujący projekty nastawione na przyspieszanie procesu dokonywania zmian. Celem działania jest definiowanie stanu wiedzy grup społecznych, decydentów i poziomu ich akceptacji do konkretnych rozwiązań, trendów i idei pojawiających się na rynku oraz przedstawianie nowej rzeczywistości w najprostszej do przyswojenia formie. Pomaga w łatwiejszym dostosowaniu się do przemian na rynku. InsightOut Lab zbiera dane pochodzące z Polski i ze świata. Realizuje zadania w zakresie monitoringu strategicznego i analiz rynkowych. Opracowuje badania, analizy i raporty tematyczne realizowane z własnej inicjatywy, jak i na zlecenie firm i organizacji.
insightoutlab.com

źródło: InsightOut Lab