Roaming na obszarze UE po 15 czerwca dla klientów grupy Polkomtel

Informacja o zmianach cen usług świadczonych przez Polkomtel sp. z o.o. w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu od dnia 15 czerwca 2017 r. Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, z dniem 15 czerwca 2017 r., ulegają zmianie ceny usług świadczonych Państwu przez Polkomtel sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem, opłata za świadczone Państwu przez Polkomtel sp. z o.o. usługi w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu: wykonanie połączenia, odebranie połączenia, wysłanie SMS, wysłanie lub odebranie MMS, transmisja danych, obliczana jest w oparciu o wynikającą z Cennika krajową, jednostkową opłatę za poszczególne usługi (tzw. Krajową Cenę Detaliczną), a w przypadku jej braku w Cenniku – przyjęty w tym dokumencie mechanizm pobierania opłat za dane usługi. Dodatkowo wyjaśniamy, że zgodnie z ww. Rozporządzeniem, dostawca usług roamingu może stosować Politykę Uczciwego Korzystania w przypadku tzw. niestandardowego lub niewłaściwego korzystania z usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie podczas okresowych podróży, wykraczającego poza wzorzec typowego użycia takich usług w kraju. Dostawcy usług w roamingu uprawnieni są do ustalania kryteriów niestandardowego korzystania z usług w roamingu, po przekroczeniu których przez abonenta możliwe jest stosowanie wobec niego dodatkowych, oprócz Krajowej Ceny Detalicznej, opłat za te usługi. Powyższe oznacza, że w ramach Polityki Uczciwego Korzystania przyznaje się abonentowi na pewien okres limit (ilość) usług w roamingu po Krajowej Cenie Detalicznej, po wyczerpaniu którego do Krajowej Ceny Detalicznej doliczana jest dopłata, określona na podstawie Rozporządzenia. Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w przypadku transmisji danych dla której w cenniku, nie została wskazana cena jednostkowa, a także połączeń odebranych, iż od dnia 15 czerwca 2017 r. stosuje Politykę Uczciwego Korzystania, to jest limit roamingowy na korzystanie z ww. usług, bez naliczania opłaty dodatkowej. Limit roamingowy, na korzystanie z usług roamingowych bez naliczania opłaty, jest przyznawany na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i jest odnawiany po upływie tego okresu. Jednocześnie Polkomtel wyjaśnia, że w ramach Polityki Uczciwego Korzystania stosuje się mechanizm kontroli, polegający na obserwacji rocznego użycia usług w celu weryfikacji, czy Abonent przekroczył limit ustalony dla tego typu usług. W przypadku przekroczenia przez Abonenta limitu roamingowego, określonego w Cenniku, do każdej wykorzystanej ponad limit roamingowy jednostki danej usługi doliczana będzie opłata dodatkowa roamingowa, określona na podstawie Rozporządzenia. Opłata ta nie przekracza wartości wynikających z powyższego Rozporządzenia. O wyczerpaniu limitu roamingowego i rozpoczęciu naliczania dopłat Abonent zostanie poinformowany w wiadomości SMS. Od dnia 15 czerwca 2017 r. Polkomtel umożliwi także uzyskanie w dowolnym momencie szczegółowych informacji dotyczących przyznanego Państwu limitu roamingowego, w tym aktualnego stanu, wysokości dopłaty naliczanej po wyczerpaniu limitu oraz terminu przyznania i upływu rocznego limitu roamingowego poprzez wysłanie wiadomości SMS. Informacja o treści wiadomości SMS oraz numerze, na który należy wysłać taką wiadomość w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przyznanego limitu roamingowego, a także informacja o ewentualnych innych sposobach uzyskiwania takich informacji, zostaną zamieszczone na stronie www.plus.pl/roaming do dnia 15 czerwca 2017 r. Ponadto, Polkomtel informuje, że w przypadku abonentów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 15 czerwca 2017 r. pierwszy limit roamingowy przyznawany jest od momentu włączenia się do sieci albo Daty Aktywacji albo momentu rozpoczęcia świadczenia usług.W przypadku abonentów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia 14 czerwca 2017 r. włącznie pierwszy limit roamingowy przyznawany jest od dnia 15 czerwca 2017 r.

źródło: Plus