UKE badania konsumenckie: Analizy cen internetu stacjonarnego i mobilnego plus … nasz komentarz

Analizy cen internetu stacjonarnego i mobilnego. Ile płacimy za internet stacjonarny, a ile za mobilny? Ile kosztuje on klientów indywidualnych, a ile firmy ? I jak duży wpływ ma cena na wybór oferty ? To najważniejsze pytania, na jakie odpowiadają najnowsze analizy przygotowane przez Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE. Z badania konsumenckiego, przeprowadzonego na zlecenie UKE wynika, że z internetu stacjonarnego w 2017 roku korzystało około 70 proc. mieszkańców Polski, a ponad 25 proc. deklarowało, że korzysta z internetu mobilnego. Średnia prędkość posiadanego dostępu do sieci w stałej lokalizacji wyniosła w przypadku klientów indywidualnych około 83 Mb/s, natomiast w przypadku klientów korzystających z dostępu mobilnego średnia prędkość usługi kształtowała się na poziomie około 75 Mb/s. Dla konsumentów istotna jest wysokość rachunku za internet – w przypadku internetu stacjonarnego miało to najbardziej istotny wpływ na wybór oferty o określonej przepływności – uznało tak blisko 37 proc. respondentów. W styczniu 2018 r. ceny za stacjonarny dostęp do internetu kształtowały się na poziomie od 24,46 zł do 118,24 zł. Oznacza to, że w porównaniu z 2014 r. stawki spadły. Szczególnie widoczne było to w przypadku usługi o szybkości mieszczącej się w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie, gdzie ceny zmalały o 37 proc. Koszty ponoszone przez użytkowników spadły z ponad 80 zł w 2014 r. do około 51 zł w 2018 r.
Czytaj dalej …

źródło: UKE

[ nawiązując do materiału UKE warto przyjrzeć się ekwiwalentom transmisji danych, wynikającym z deklaracji klientów sieci. Jeśli przyjmiemy, że w przypadku usług stacjonarnych średnia prędkość w stałej lokalizacji wyniosła 83 Mbps, zaś średnia prędkość (download) internetu mobilnego wyniosła 75 Mbps, to warto zapytać, gdzie realnie prowadzono badania ? Tak wysoki, zaznaczmy – średni – poziom prędkości – na pewno nie dotyczył obszarów poza dużymi miastami i to przy dobrym wysyceniu infrastruktury. Skoro tak, warto zadać kolejne pytanie: skąd konkluzja, że z internetu stacjonarnego korzysta 70 procent mieszkańców Polski ? Skąd również konkluzja, że procentowy odsetek, korzystających z internetu mobilnego, to wartość, zbliżona do 25 % ? Przyglądaliśmy się wielu analizom i badaniom, realizowanym przez UKE i dla UKE. Badanie, które stanowi treść przekazu bieżącej informacji – jak widać z danych, które podano – znów budzi wiele wątpliwości co do metodologii i wiarygodności. Jeśli badanie nie jest wiarygodne, to warto zapytać, jakie wydatki zostały na nie poniesione i czemu tak naprawdę w takiej postaci mają służyć. Naszym zdaniem – nie są to badania wiarygodne, a już tym bardziej nie mogące być podstawą do podejmowania decyzji przez Prezesa UKE co do rozwoju rynku usług transmisji danych – dop. red. ]