Aktualizacja wyszukiwarki UKE

Aktualizacja wyszukiwarki UKE. Serwis Urzędu Komunikacji Elektronicznej o infrastrukturze szerokopasmowej przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której dostosowany został do potrzeb osób niedowidzących, zyskał też nowoczesny interfejs użytkownika oraz dodatkowe funkcje i narzędzia, w tym możliwość:
– wyboru podkładu mapy (fizyczna, topograficzna, ortofotomapa, openstreetmap),
– korzystania z usług WMS (Web Map Serwis), gdzie do własnej kompozycji mapowej można dodać dane z serwera WMS,
– eksportu danych infrastrukturalnych oraz o zgłoszonym popycie na usługi z wybranej jednostki administracyjnej,
– wydruku aktualnej kompozycji mapy.
Prezentowane dane przestrzenne zostały zaktualizowane. Ponadto rozszerzony został zakres danych dostępnych w serwisie – w nowej wersji można znaleźć informację o:
a) lokalizacji hotspotów,
b) zgłoszonym popycie na usługę,
c) planowanej rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków Programu Polska Cyfrowa (POPC).
Wyszukiwarka UKE ma na celu udostępnienie informacji z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (węzły, kolokacje, stacje BTS, hotspoty oraz linie). Podstawową funkcją jest weryfikacja w danej lokalizacji dostępności usług wraz z informacją o ich dostawcy. Ważnym miejscem serwisu jest także formularz umożliwiający zgłoszenie popytu. Pozwala on osobom zainteresowanym usługami, które nie są dostępne w miejscu ich zamieszkania, lub wyższymi prędkościami usług szerokopasmowych, zgłosić takie zapotrzebowanie. Zgromadzone w ten sposób informacje pozwolą operatorom planować kolejne inwestycje.
Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/

źródło: UKE