Decyzja HQA Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. – zatwierdzenie zmiany

Decyzja HQA Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. – zatwierdzenie zmiany. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) z dnia 13 lipca 2017 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie (Oferta HQA), wydał w dniu 11 kwietnia 2018 r. decyzję zmieniającą Ofertę HQA.
Zmiany dotyczą m. in.:
1. procedury zamawiania usługi kolokacji;
2. procedury dostarczania faktur;
3. procedury ustanawiania zabezpieczenia roszczeń finansowych;
4. aktualizacji opłat za usługę zarówno jednorazowych jak i cyklicznych.
Wprowadzone zmiany przyczynią się do zapewnienia efektywnej współpracy międzyoperatorskiej, a tym samym do wspierania rozwoju skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.
W załączniku dostępna jest treść decyzji

źródło: UKE

Materiał powiązany:
UKE: co wart jest dzisiaj regulator ?