UKE: kara dla NetCentrica sp. z o.o. za nieuprawnione świadczenie usługi Ogólnopolskiego Biura Numerów

Prezes UKE nałożył karę na NetCentrica sp. z o.o. za nieuprawnione świadczenie usługi Ogólnopolskiego Biura Numerów. Prezes UKE stwierdził, że NetCentrica świadcząc usługę Ogólnopolskiego Biura Numerów naruszyła przepisy Prawa telekomunikacyjnego w zakresie przydziału numeracji oraz warunki kierowania ruchu telekomunikacyjnego wynikające z zawartych przez tę Spółkę umów międzyoperatorskich. Za te naruszenia Prezes UKE nałożył na NetCentrica kary pieniężne w łącznej wysokości 70 000 zł. Usługa Ogólnopolskiego Biura Numerów, czyli udzielania informacji o numerach telefonów, od kilkunastu lat świadczona jest na wyłączność przez Orange Polska S.A. , która korzysta z przydzielonego jej numeru 118913. Na podstawie umów międzyoperatorskich NetCentrica była zobowiązana tranzytować połączenia abonentów dzwoniących na numer 118913 do swojego kontrahenta, aby połączenia te ostatecznie trafiły do sieci Orange Polska S.A. i tam zostały zrealizowane. Jednak pomimo powszechnie dostępnych informacji o podmiocie właściwym do świadczenia usługi Ogólnopolskiego Biura Numerów, NetCentrica rozpoczęła świadczenie tej usługi we własnej sieci i na własny rachunek. W tym celu bezprawnie zrealizowała we własnej sieci kilkadziesiąt tysięcy połączeń na numer 118913 pozostający w dyspozycji Orange Polska S.A. Przy ocenie dotychczasowej działalności NetCentrica Prezes UKE wziął pod uwagę, że nie była ona dotąd karana na naruszenia Prawa telekomunikacyjnego, a także zaprzestała świadczenia usługi. Decyzja nie jest prawomocna, NetCentrica sp. z o.o. może odwołać się do sądu. Informacje dotyczące praw przysługujących konsumentom w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych można znaleźć pod adresem: http://cik.uke.gov.pl/

źródło: UKE