Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe

Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe. Od początku 2019 roku Prezes UKE Marcin Cichy pełni funkcję wiceprzewodniczącego BEREC i zgodnie z ustaleniami sprawuje nadzór nad grupami roboczymi BEREC ds. roamingu, ram regulacyjnych oraz ewolucji sieci bezprzewodowych. Pierwszy efekt prac grupy roamingowej, to wydanie przez BEREC wytycznych w sprawie tzw. usług łączności wewnątrzunijnej. Od 15 maja 2019 r. usługi te będą regulowane zgodnie z rozporządzeniem 2015/2120, które wprowadza stawki dla konsumentów: nie więcej niż 19 eurocentów za minutę międzynarodowego połączenia głosowego w UE oraz nie więcej niż 6 eurocentów za SMS. Wytyczne będą określały m.in. kryteria do uwzględnienia przez organy regulacyjne przy ocenie zasadności odstępstw od tych stawek. Ponadto grupa regularnie monitoruje rynek roamingu w krajach UE i przygotuje opinię w sprawie jego funkcjonowania na potrzeby przeglądu Komisji Europejskiej. Grupa ds. ram regulacyjnych podejmie prace nad stworzeniem baz danych numeracji, dostosowaniem regulaminów i procedur BEREC do nowych przepisów oraz działania wspierające organy regulacyjne w procesie transpozycji. Będzie także zaangażowana w przygotowanie wytycznych, ułatwiających spójne wdrażanie przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE) dotyczących:
– ujednoliconego wzoru zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej, co będzie ułatwieniem dla przedsiębiorców (art. 12 ust. 4 EKŁE),
– wspólnych kryteriów oceny zdolności zarządzania zasobami numeracyjnymi oraz ryzyka ich wyczerpania (art. 93 ust. 2 EKŁE),
Grupa ds. ewolucji sieci bezprzewodowych realizuje projekt, związany z rozwojem 5G w krajach UE oraz będzie zaangażowana w forum wzajemnej oceny, organizowane przez Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) w celu wymiany poglądów na temat planowanych procedur selekcyjnych. Jak inne grupy – przygotuje również wytyczne, wynikające z EKŁE, tj. w sprawie sposobu oceny skuteczności publicznych ostrzeżeń przekazywanych za pomocą różnych środków (art. 110 ust. 2 EKŁE). BEREC sfinalizuje również, po konsultacjach publicznych wspólne stanowisko w sprawie współdzielenia infrastruktury. Zawiera ono kryteria, którymi krajowe organy regulacyjne mogą kierować się przy ocenie umów o współdzieleniu infrastruktury telekomunikacyjnej w sieciach mobilnych, w przypadkach gdy taka ocena pozostaje w ich kompetencji. Objęcie przez Marcina Cichego nadzoru nad grupami roboczymi BEREC, to kolejny etap realizacji strategii Prezesa UKE 2017-2021 w obszarze aktywności na arenie międzynarodowej. Zaangażowanie w BEREC na poziomie zarządczym wzmocni głos polskiego regulatora na poziomie unijnym i będzie doskonałą okazją do dalszego umacniania merytorycznego wizerunku instytucji za granicą

źródło: UKE