Play: wyniki za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 r.

Wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019 r.
Znakomite wyniki z najwyższą w historii kwartalną skorygowaną EBITDA dają podstawę do podniesienia oczekiwań co do wyników Play w całym roku 2019
– W II kw.przychody operacyjne wzrosły o 4,2% rok do roku do 1,76 mld zł w wyniku poprawy zarówno przychodów z użytkowania, jak i sprzedaży towarów
– Skorygowana EBITDA osiągnęła najwyższy w historii kwartalny poziom 644 mln zł (+17,1 % r./r.), co odzwierciedla poprawę marży na usługach i sprzedaży towarów
– Aktywna baza abonentów wzrosła o ok. 250 tys. r./r. (+2,0 %) przy poprawie wskaźnika rezygnacji (0,7 %), wysokim udziale klientów kontraktowych (66 %) i klientów ofert pakietowych (42 %), a także utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej (15 mln raportowanych klientów)
– Oczekiwania na cały rok 2019 zostały podwyższone: skorygowana EBITDA ma być w przedziale 2,3-2,4 mld zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć między 770 mln zł, a 830 mln zł
Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki poprawie bazy klientów, przychodów i rentowności.
Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:
„W rezultacie znakomitych wyników PLAY w pierwszej połowie tego roku podnosimy nasze całoroczne oczekiwania. Jesteśmy przekonani, że bardziej racjonalne otoczenie rynkowe i nasza dyscyplina w realizacji strategii mobilno-centrycznej wspierają tworzenie wartości dla akcjonariuszy PLAY. W ostatnim kwartale kontynuowaliśmy rozbudowę naszego portfolio usług, wprowadzając komercyjnie Play Now TV Box z obiecującymi wynikami, jak również naszą mobilną ofertę konwergentną Homebox. Rozbudowa sieci przynosi owoce nie tylko w postaci redukcji kosztów roamingu krajowego, ale również poprzez oferowanie unikalnych doświadczeń klientów dzięki przyspieszonemu rozwojowi naszego zasięgu 5G Ready, a wkrótce również dzięki przejętej niedawno światłowodowej sieci dosyłowej 3S. Utrzymujemy naszą korporacyjną kulturę efektywności, wprowadzając dalsze usprawnienia wydajności poprzez cyfryzację procesów biznesowych. Wszystko to przyczynia się do naszego sukcesu i z niecierpliwością oczekuję, że w nadchodzących kwartałach przedstawię Państwu nasze postępy”.


Najważniejsze dane operacyjne:
A. Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora telefonii komórkowej w Polsce:
– 15,0 mln raportowanych klientów i 12,7 mln aktywnych klientów (odpowiednio -0,2% i +2,0% r./r.);
– Udział klientów kontraktowych wzrósł do 66,3 % (+1,7pp r./r.) na koniec czerwca 2019 r., podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,7%;
– Zagregowane ARPU wzrosło do poziomu 32,9 zł (+1,4 % r./r.) w drugim kwartale oraz do 32,3 zł (+0,7 % r./r.) w pierwszej połowie 2019 r., przy utrzymaniu wskaźnika kart SIM w ofertach pakietowych na poziomie 42 %;
– 17,6 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;
B. Rozbudowa sieci zgodnie z planem:
– 7 382 stacje bazowe działające na koniec czerwca (+21,5% r./r.), w tym 258 nowych stacji dodanych w drugim kwartale;
– Zasięg 4G LTE osiągnął 98,1 % populacji kraju (+3,7 pp r./r.), przy 23 % stacji bazowych zmodernizowanych do 5G Ready do końca czerwca, zapewniając zasięg dla 13,4 % populacji kraju;
– Pierwsze miejsce w rankingu prędkości transmisji w sieci własnej według SpeedTest.pl nieprzerwanie od listopada 2018 r., potwierdzone nagrodą od Ookla dla najszybszej sieci mobilnej w Polsce w I połowie 2019 r.
C. Najważniejsze dane finansowe:
– W drugim kwartale przychody operacyjne osiągnęły 1 759 mln zł (+4,2% r./r.), co wynikało ze wzrostu przychodów z użytkowania o 6,1 % i sprzedaży towarów o 2,8 %. Półroczne przychody wyniosły 3 445 mln zł (+3,6 % r./r.).
– Skorygowana EBITDA osiągnęła najwyższy w historii kwartalny poziom 644 mln zł (+17,1% r./r.), co wynika głównie z poprawy marży na usługach o 88 mln zł oraz ze wzrostu marży na sprzedaży towarów o 9 mln zł. Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła 1 221 mln zł (+14,2% r./r.).
– Zysk netto w drugim kwartale wzrósł do 254 mln zł (+27,1 % r./r.) i do 467 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach roku (+32,6 % r./r.), odzwierciedlając poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji.
– W drugim kwartale 2019 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 197 mln zł (+55,9 % r./r.) wobec 435 mln zł w całym pierwszym półroczu (+41,3% r./r.), głównie w efekcie rozbudowy stacji bazowych i sieci szkieletowej Play, a także kapitalizacją urządzeń abonenckich do mobilnych usług szerokopasmowych oraz usługi Play Now TV Box.
– Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego po uwzględnieniu płatności leasingowych (FCFE [1]) w II kw.na poziomie 170 mln zł (-44,4% r./r.), zgodne z oczekiwaniami odzwierciedlając przede wszystkim wyższe gotówkowe nakłady inwestycyjne, ujemną zmianę w kapitale obrotowym oraz znacznie wyższe zapłacone podatki w tym okresie, z nadwyżką kompensując poprawę skorygowanej EBITDA. W pierwszym półroczu wartość FCFE wyniosła 350 mln zł (-17,0 % r./r.) w wyniku tych samych czynników.
– Na koniec czerwca dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,93x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w drugim kwartale dywidendy w kwocie 368 mln zł.
Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:
„Wyniki mówią same za siebie, szczególnie najwyższa w historii Play Communications S.A. kwartalna skorygowana EBITDA w II kw. Dzięki tak dobrym wynikom dalej zmniejszyliśmy dźwignię finansową [2] PLAY pomimo wypłaty znaczącej dywidendy. Rentowność przewyższająca nasze pierwotne oczekiwania pozwala nam na podniesienie oczekiwań, przy czym wyższy poziom generowanej gotówki będzie częściowo wykorzystany do przyspieszenia rozwoju i modernizacji naszej sieci, ale także przyczyni się do wzrostu przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego”.
Czytaj dalej …

źródło: Play

Raport, prezentacje wyników oraz zestawienia danych dostępne na stronie Play Communications