Prezes UKE nałożył karę na Skynet sp. z o.o. za brak określenia w umowach prędkości internetu

Prezes UKE nałożył karę na Skynet sp. z o.o. za brak określenia w umowach prędkości internetu. Prezes UKE nałożył na Skynet sp. z o.o. karę w wysokości 15 tys. zł. Wynika ona z niewypełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 lit d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu, tj. obowiązku zawarcia w umowach obejmujących usługę dostępu do internetu informacji o minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkościach pobierania i wysyłania danych. W Polsce zaczęto stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1 stycznia 2017 r. Od tego dnia w umowach obejmujących usługę dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych powinny znaleźć się jasne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące minimalnych i zwykle dostępnych prędkości pobierania i wysyłania danych (oprócz dotychczas podawanych prędkości maksymalnych). Obowiązek wskazania tych informacji ciąży na dostawcach usług dostępu do internetu. W toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UKE ustalono, że Skynet sp. z o.o. nie wywiązała się na czas z ciążącego na niej obowiązku zawarcia w umowach informacji o prędkościach minimalnych i zwykle dostępnych. Spółka wprowadziła wymagane informacje do umów z początkiem 2019 r. Wypełnienie obowiązku z opóźnieniem wpłynęło na zmniejszenie wymiaru kary. Włączenie informacji dot. prędkości minimalnych i zwykle dostępnych ma zagwarantować potencjalnemu użytkownikowi końcowemu już w fazie przedkontraktowej odpowiednie warunki do podjęcia decyzji co do wyboru oferty i zawarcia umowy zgodnie z jego interesami i preferencjami. Informacyjny walor tych ustaleń powiązać można także ze wzmacnianiem pozycji użytkownika względem dostawcy usług w aspekcie realizacji jego praw do korzystania i egzekwowania przysługujących mu praw. Konsumenci mogą monitorować jakość internetu i weryfikować oferowane prędkości dzięki certyfikowanemu przez Prezesa UKE mechanizmowi, o którym informacje znajdują się na stronie CIK

źródło: UKE