UKE: Zmiana Oferty SOR Orange Polska

Zmiana Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), 20 listopada 2019 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty. Zdaniem Prezesa UKE, zasadne jest dostosowanie poziomu kar umownych do stwierdzonego poziomu świadczonych przez OPL usług regulowanych. Jednocześnie, wobec poprawy jakości i terminowości świadczenia przez OPL usług hurtowych w okresie ostatnich kilku lat, brak jest uzasadnienia dla stosowania kar umownych w wysokości obowiązującej w 2010 r.
Decyzja o zmianie oferty SOR – Orange Polska S.A. – 703 KB plik PDF

źródło: UKE