Play: wyniki finansowe za 2019 rok

Wyniki za czwarty kwartał i dwanaście miesięcy 2019 r.
Najlepsze w historii wyniki finansowe PLAY w 2019 r.
– 15,3 mln raportowanych klientów potwierdza wiodącą pozycję PLAY na rynku usług telefonii komórkowej
– Przychody operacyjne w 2019 wzrosły o 2.9% r/r do 7,04 mld zł, głównie dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 1,5% r/r) i lojalności klientów (poprawa wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%)
– Skorygowana EBITDA [1] na rekordowo wysokim poziomie 2,44 mld zł (+12,8% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 365 mln zł
– Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE) osiągnęły najwyższy w historii poziom 929 mln zł (+13,8% r/r), dzięki wzrostowi skorygowanej EBITDA pomimo wyższych nakładów pieniężnych i podatków
Rozbudowa własnej sieci do docelowo 9 500 stacji bazowych na koniec 2021 r., przynosi znaczne oszczędności kosztów roamingu krajowego i zapewniała na koniec roku zasięg 4G LTE i 5G Ready na poziomie odpowiednio 98,7% i 48,3%  Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za IV kw. i dwanaście miesięcy 2019 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki dalszej poprawie bazy klientów i wszystkich wskaźników finansowych.
Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:
„Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu najlepsze w historii PLAY wyniki, z rosnącymi o 3% rok do roku przychodami przekraczającymi 7 mld zł. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy wdrażania naszej mobilno-centrycznej strategii, poczyniliśmy znaczne postępy we wszystkich naszych strategicznych filarach. Wprowadziliśmy na rynek nowe usługi i plany mobilno-centryczne, takie jak PLAY NOW TV BOX i grupę planów Homebox, które oferują bogate pakiety danych dla klientów indywidualnych, rodzinnych i biznesowych. Nasze cyfrowe podejście pozwoliło na przyspieszenie automatyzacji procesów biznesowych oraz wykorzystanie naszej regularnie aktualizowanej aplikacji samoobsługowej Play24. Wdrożenie efektywnej kosztowo sieci dało nam możliwość uaktualnienia jej do wersji 5G Ready dla prawie połowy populacji Polski.  Wszystkie powyższe elementy w połączeniu z naszym efektywnym kosztowo modelem operacyjnym i doskonałą strategią handlową dały podstawy do osiągnięcia lepszych niż pierwotnie zakładaliśmy wyników finansowych. 15,3 mln raportowanych klientów potwierdza również naszą wiodącą pozycję na bardzo konkurencyjnym i nasycającym się rynku telefonii komórkowej. Rok 2020 będzie rokiem 5G. Jesteśmy gotowi w pełni wykorzystać tę szansę z korzyścią dla naszych klientów: oferowane przez nas 5G Ready obejmuje już prawie 50% populacji, rozpoczęliśmy aktualizację do wersji 5G Legacy na częstotliwości 2,1 GHz w Trójmieście i 16 dodatkowych miastach; ponadto czekamy na warunki aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, które będą kluczowe dla dalszego rozwoju zasięgu 5G i prędkości transmisji danych. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne zmiany, których właśnie dokonaliśmy. Po pierwsze, PLAY zdecydował się na przygotowanie wydzielenia swojej obecnej i przyszłej pasywnej infrastruktury sieciowej oraz utworzenia do jej obsługi dedykowanej spółki zależnej („TowerCo”). Po drugie, w ramach Friendly User Trial zaoferowaliśmy naszym pierwszym klientom ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych, która zostanie wdrożona komercyjnie w pierwszej połowie 2020 r.”
Najważniejsze dane operacyjne:
Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
15,3 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,7% i +2,2% r/r);
– Na koniec 2019 r. udział klientów kontraktowych na poziomie 65,5% (-0,2pp r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%;
– Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33,0 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%;
– 32,2 tys. klientów usługi PLAY NOW TV BOX uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;
Rozbudowa sieci na drodze do osiągnięcia celu:
Na koniec grudnia działało 7 868 stacji bazowych (+12,4% r/r), w całym 2019 r. uruchomiono 865 nowych stacji bazowych;
– Zasięg 4G LTE osiągnął 98,7% populacji kraju (+2,0pp r/r) natomiast 37% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 48,3% populacji kraju;
– Wyraźne prowadzenie w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl od listopada 2018 r.
Najważniejsze dane finansowe:
Przychody w całym 2019 r. wyniosły 7 041 mln zł (+2,9% r/r). W IV kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 800 mln zł (-0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%.
– Skorygowana EBITDA w 2019 r. wyniosła 2 436 mln zł (+12,8% r/r). Skorygowana EBITDA osiągnęła w IV kw. 570 mln zł (+6,5% r/r), głównie dzięki poprawie marży na usługach o 87 mln zł.
– Zysk netto w 2019 r. wzrósł do 867 mln zł (+16,4% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego. Zysk netto w IV kw. spadł do 166 mln zł (-17,7% r/r), odzwierciedlając głównie wyższe koszty podatku dochodowego.
– W 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz PLAY NOW TV BOX.
– Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) w 2019 r. wyniosły 929 mln zł (+13,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego w IV kw. wyniosły 169 mln zł (-20,4% r/r), odzwierciedlając głównie wpływ kapitału obrotowego spowodowany spadkiem zobowiązań na koniec roku.
– Na koniec grudnia dług netto do skorygowanej EBITDA spadł do 2,72x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł oraz nakładom pieniężnym w kwocie 330 mln zł na przejęcie Grupy 3S w III kw.
Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:
„Nasze wyniki finansowe za rok 2019 są znakomite: skorygowana EBITDA przekroczyła 2,4 mld zł – wzrost o blisko 13%, zysk netto wyniósł 867 mln zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego – 929 mln zł, a wszystko to przy dwucyfrowych stopach wzrostu. Wzmocniliśmy również nasz bilans, poprawiając wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA do 2,7x z 3,1x na koniec 2018 roku, pomimo blisko 800 mln zł nakładów pieniężnych związanych z wypłatą dywidendy i przejęciem Grupy 3S, w tym jej zadłużenia. Niedawna emisja obligacji złotowych dodatkowo wzmacnia nasze możliwości finansowania w związku ze zbliżającą się aukcją częstotliwości 5G”.

Oczekiwania na 2020:

Ambicje PLAY
2019-2022

Wyniki za rok 2019

Oczekiwania na rok 2020

Komentarze

Wzrost przychodów +2,9% + 2-3% Wzrost przychodów z użytkowania częściowo stonowany przez niższą sprzedaży telefonów
Skorygowana EBITDA Ciągły roczny wzrost EBITDA do 2022 r. 2 436 mln zł 2,5-2,6 mld zł Dzięki rosnącej marży na usługach, częściowo skompensowanej przez wyższe koszty (sieć, płace)
Nakłady gotówkowe 11–13% przychodów do 2021 r., a następnie 10% 848 mln zł 850-900 mln zł Inwestycje przesunięte w stronę światłowodowej sieci dosyłowej (3S) i rdzenia (5G), wyższa digitalizacja
FCFE[2] Wysoki wskaźnik konwersji gotówki w porównaniu z europejskimi telekomami 929 mln zł > 800 mln zł Pod wpływem tymczasowego wzrostu nakładów gotówkowych (5G, digitalizacja) i znacznie wyższych płaconych podatków
Dystrybucja do akcjonariuszy 40-50%  FCFE Potwierdzona 40-50% FCFE Zamierzenia zgodne z ambicjami na lata 2019-2022

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące
zakończone 31 grudnia

Zmiana

Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia

Zmiana

  2018 2019   2018 2019  
             
Przychody operacyjne 1 807 1 800 (0,4%) 6 839 7 041 2,9%
Zysk EBITDA 542 556 2,6% 2 160 2 406 11,4%
Skorygowana EBITDA 535 570 6,5% 2 159 2 436 12,8%
Zysk netto 202 166 (16,4%) 745 867 16,4%
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (241) (214) (11,5%) (751) (848) 12,9%
FCFE 213 169 (20,4%) 816 929 13,8%
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 016 15 265 1,7% 15 016 15 265 1,7%
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 866 9 991 1,3% 9 866 9 991 1,3%
Aktywni klienci ogółem (w tys.) 12 653 12 929 2,2% 12 653 12 929 2,2%
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.) 8 985 9 327 3,8% 8 985 9 327 3,8%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.) 95 43 (54,3%) 436 125 (71,4%)
Odpływ kontraktów (%) 0,77% 0,77% 0,00 pp 0,78% 0,75% (0,03 pp)
ARPU kontraktowe (PLN) 37,5 37,8 0,7% 37,6 37,7 0,3%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB) 6 941 9 014 29,9% 6 373 8 072 26,7%
 
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 563 255 (54,7%) 1 257 865 (31,2%)

Holger Püchert, dyrektor finansowy od marca 2017 r., podjął decyzję o odejściu z Grupy Play z powodów osobistych pod koniec roku 2020. Rada Dyrektorów Play Communications i Zarząd Play dziękują Holgerowi za jego wkład, w tym znaczące kamienie milowe, takie jak IPO w 2017 r., Umowa Kredytów Uprzywilejowanych o wartości 7 miliardów złotych w 2018 r., a także najlepsze w historii wyniki finansowe Play w 2019 r. Play wyznaczy nowego dyrektora finansowego P4 we właściwym czasie.
Telekonferencja
Zespół zarządzający zaprasza na konferencję dla analityków i inwestorów, która odbędzie się wraz z sesją pytań i odpowiedzi o godzinie 8:00 czasu brytyjskiego (9:00 czasu środkowoeuropejskiego), w czwartek 27 lutego 2020 r. Wyniki finansowe za trzy i dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. są dostępne na stronie internetowej Play: https://www.playcommunications.com/events/2019
W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji wymagana jest rejestracja online:
http://emea.directeventreg.com/registration/5595195
Dane dostępowe zostaną Państwu wysłane automatycznie po rejestracji.
Prezentacja i audio webcast będą dostępne po zarejestrowaniu się na stronie:
https://edge.media-server.com/mmc/p/wyqppcnr

[1] Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się na stronach 16-17 naszego Raportu, w sekcji „Prezentacja informacji finansowych – Wskaźniki finansowe niewystępujące w MSSF” (dostępnym tutaj).

[2] Po uwzględnieniu płatności z tytułu leasingu; z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych z tytułu przejęć

źródło: Play Communication