Biegły rewident dla Orange Polska S.A.

Biegły rewident dla Orange Polska S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe, mające na celu wybór podmiotu, który zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460) przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, 2020 i 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2021, 2022 oraz 2023 Orange Polska S.A.
Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie dokonano oceny jedynej złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), w wyniku czego oferta ta została zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania konkursowego. Do oceny w drugim etapie postępowania konkursowego została zakwalifikowana oferta złożona wspólnie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie (EY). Oferta ta w drugim etapie została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w SWPK. W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez EY. 30 kwietnia 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał EY do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, za rok 2020 i za rok 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2021, na rok 2022 oraz na rok 2023 Orange Polska S.A.

źródło: UKE