UKE: COCOM lipiec 2020

COCOM lipiec 2020. Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460), w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
– w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres dorota.wilkowska@uke.gov.pl;
– w formie załącznika Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę pue.uke.gov.pl;
– w formie papierowej przesłanej na adres Urzędu.
W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl. Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej. Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych. W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl).
Adres Urzędu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Strategii i Analiz
Wydział Analiz Telekomunikacyjnych
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Pliki:
Formularz COCOM detal – lipiec 2020 – 213 KB plik XLSX

źródło: UKE