Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2019 rok

Po zakończonym 26 sierpnia 2020 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm., (Pt)), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi UKE:
– sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.,
– sprawozdanie biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting spółka komandytowa wcześniej Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania.  Zgodnie ze sprawozdaniem biegłego rewidenta sporządzone przez OPL sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne:
– z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255. z późn. zm.) oraz
– z zatwierdzoną w decyzji Prezesa UKE z dnia 26 marca 2020 r., nr DR.WORK.609.2.2019.28, w części zmienioną, a w pozostałej części utrzymaną w mocy decyzją z dnia 5 czerwca 2020 r., nr DR.WORK.609.2.2019.38 instrukcją  z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2019 rok.
Załączniki:
1. Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2019 r. w wersji jawnej
2. Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta wraz z Załącznikiem nr 1
Pliki:
Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2019 r. w wersji jawnej – 1,1 MB plik PDF
Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta – 5,8 MB plik PDF
Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta wraz – Załącznik nr 1 – 7,3 MB plik PDF

źródło: UKE