UKE: Wysokość stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wyrażona w złotówkach

Wysokość stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wyrażona w złotówkach. 18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Jego postanowienia są stosowane od 1 lipca 2021 r. Wysokość wspomnianych stawek FTR i MTR została w akcie delegowanym wyrażona w EURO (z wyjątkiem stawki FTR obowiązującej od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., której wysokość wyrażono w PLN). Celem zapewnienia informacji dla podmiotów działających na rynku zakańczania połączeń FTR/MTR, Prezes UKE publikuje wysokość stawki w PLN na swojej stronie internetowej.

Kurs referencyjny
W 2023 r. przeliczenie euro na złotówki ma być dokonane na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2022 r.

Lp.

data

Referencyjny kurs EUR – PLN

1 01.09.2022 r. 4,7283
2 03.10.2022 r. (1 października 2022 r. nie opublikowano kursów wymiany walut) 4,8483
3 03.11.2022 r. (1 listopada 2022 r. nie opublikowano kursów wymiany walut; 3 listopada 2022 r. opublikowano 2 kursy wymiany walut tj. z 31 października 2022 r. oraz 2 listopada 2022 r.). W wyliczeniu przyjęto kurs z 31 października 2022 r. 4,7085
4 Średnia powyższych referencyjnych kursów4,7617

Stawka FTR
Wysokość stawki FTR w polskich złotych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., biorąc pod uwagę średnią referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2022 r.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR)

Od 1 stycznia 2023  r. do 31 grudnia 2023 r. 0,07 eurocenta za minutę połączenia

Stawka FTR wyrażona w PLN, która ma być stosowana od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. powinna wynosić:
0,0033 PLN [średnia referencyjnych kursów: 4,7617 *0,07 eurocenta (0,0007 EUR)].

Stawka MTR
Wysokość stawki MTR w polskich złotych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., biorąc pod uwagę średnią referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2022 r.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR)

Od 1 stycznia 2023  r. do 31 grudnia 2023 r. 0,4 eurocenta za minutę połączenia

Stawka MTR wyrażona w PLN, która ma być stosowana od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. powinna wynosić:
0,0190 PLN [średnia referencyjnych kursów: 4,7617 *0,4 eurocenta (0,004 EUR)].

źródło: UKE