UKE: Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. 20 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał decyzję określającą wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnik WACC), mający zastosowanie w kalkulacji kosztów w odniesieniu do usług realizowanych przez Orange Polska S.A. (OPL) na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b). Prezes UKE określił wskaźnik WACC dla kalkulacji kosztów usług na Rynku 3a i Rynku 3b realizowanych za pośrednictwem światłowodowej sieci dostępowej na poziomie 8,46%. Wartość wskaźnika WACC uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w wysokości 1,84%. W odniesieniu do usług realizowanych na tych rynkach w oparciu o miedzianą sieć dostępową, wskaźnik WACC wynosi 6,62%. Wskaźnik WACC, definiowany jako średni koszt finansowania aktywów przedsiębiorstwa, którego źródłem są dług i kapitały własne, mierzy koszt kapitału przedsiębiorstw. Koszt kapitału jest kosztem alternatywnym przeprowadzenia konkretnej inwestycji, a zatem stopą zwrotu, którą przedsiębiorstwo musi uzyskać, aby było gotowe dokonać danej inwestycji. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Pt Prezes UKE określi corocznie, w drodze decyzji, dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, na którego nałożył obowiązek prowadzenia kalkulacji kosztów, wskaźnik WACC, który przedsiębiorca telekomunikacyjny stosuje w kalkulacji kosztów, uwzględniając udokumentowane koszty pozyskania kapitału, pozycję przedsiębiorcy na rynku kapitałowym, typowe ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału, zwłaszcza dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz koszty zaangażowania kapitału na porównywalnych rynkach.
Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Treść rozstrzygnięcia znajduje się w załączonym pliku.
– powiązany plik w witrynie UKE:  Decyzja określająca wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. – 1,1 MB plik PDF

źródło: UKE