Play: Ogłoszenie o wypłacie okresowej dywidendy (interim dividend) w dniu 10 maja 2018

Ogłoszenie o wypłacie okresowej dywidendy (interim dividend) w dniu 10 maja 2018. Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”), posiadającej akcje notowane na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy, iż zgodnie z uchwałami Zarządu Spółki podjętymi w dniu 11 kwietnia 2018 roku, Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom okresową dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości PLN 2,57 za akcję. Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 2 maja 2018 roku. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy. Dywidenda okresowa wypłacona w 2018 roku jest dokonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w polityce dywidendy komunikowanymi w związku z wejściem Spółki na GPW. Z związku z przyczynami natury technicznej, dywidenda jest wypłacana w formie okresowej dywidendy, gdyż Spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. za 2017 rok w pierwszym kwartale 2018 roku. Dywidenda będzie wypłacona 10 maja 2018 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) poprzez przelew określonych kwot na konta akcjonariuszy za pośrednictwem rachunków bankowych banków będących uczestnikami KDPW, na których zdeponowane są akcje akcjonariuszy. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia w płatności dywidendy przez KDPW, ich członków lub banków prowadzących rachunek bankowy, na którym zdeponowane są akcje akcjonariuszy wynikające z niepełnych informacji przekazanych do tych banków lub wynikających z czasu potrzebnego do przetworzenia danych. Jednocześnie, Spółka przypomina akcjonariuszom, by skontaktowali się z ich bankami prowadzącymi rachunek bankowy, na którym zdeponowane są ich akcje w celu sprawdzenia, że akcjonariusze przekazali wszystkie informacje wymagane do wypłaty dywidendy oraz w celu przekazania wszelkich innych danych w czasie okresu ustalenia praw do dywidendy. Akcjonariusze powinni również skonsultować się ze swoimi profesjonalnymi doradcami w zakresie zarządzania własnymi sprawami podatkowymi związanymi z wypłatą dywidendy. Raport ten został opublikowany na stronie internetowej Spółki oraz na stronie GPW. Podstawa prawna: Artykuł 16 of ustawy luksemburskiej z dnia 11 stycznia 2008 roku o wymogach dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, ze zmianami

źródło: Play