Play: informacja dla klientów

Play informuje klientów: ” Zmiana prawa telekomunikacyjnego i nowe zapisy w Umowie. Dzień dobry, Zmieniamy postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), zawartej między nami (między Tobą a firmą Play). Robimy to, ponieważ zmienia się ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wskazane przez nas zmiany wynikają z nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany, które opisujemy w tym piśmie, dotyczą wszystkich umów, zawartych między nami w ofercie abonamentowej i mix. Poniżej opisujemy treść zmian oraz terminy ich wejścia w życie.
Od 12 września 2018 roku:
– nie będzie obowiązywał przepis dotyczący możliwości rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy nami przez stałe, polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”).
Od 12 grudnia 2018 roku:
– W Umowie określamy trzy przypadki, w których mamy prawo dochodzić od Ciebie zwrotu ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy – pomimo tego, że to my jednostronnie wprowadziliśmy zmianę umowy. Z tej listy wykreślamy przypadek „usunięcia klauzul niedozwolonych”.
– Zmieniamy sposób zmiany Umowy na odległość – poprzednie postanowienia Umowy zastępujemy nowym punktem o treści: Możemy umożliwić zmiany na odległość – np. przez telefon, mail lub na stronie play.pl. Potwierdzenie zmiany Umowy dostaniesz od nas na trwałym nośniku (np. mailem lub SMS-em) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
Dodatkowo, w przypadku Konsumentów:
a) jeśli to my, przez telefon, zaproponujemy Ci zmianę warunków Umowy, a Ty się na nie zgodzisz, to będziemy od Ciebie potrzebować potwierdzenia akceptacji nowych warunków:
– potwierdzenie wysyłasz wtedy, gdy dostaniesz od nas proponowaną treść zmiany. Treść zmian, jak i Twoje potwierdzenie, musi być złożone na tzw. trwałym nośniku (np. SMS-em lub mailem),
– potwierdzeniem będzie też Twój podpis na aneksie, który przywiezie do Ciebie kurier.
b) możesz odstąpić od zmiany Umowy do 14 dni od jej zawarcia. Aby to zrobić, wystarczy, że do tego czasu wyślesz nam oświadczenie o odstąpieniu. Możesz to zrobić nawet 14 dnia.
c) w pozostałym zakresie zastosowanie znajduje ustawa o prawach konsumenta.
Jeśli nie akceptujesz wskazanych zmian, to masz prawo wypowiedzieć Umowę. Możesz to zrobić do daty wejścia w życie zmian – odpowiednio: do 12 września 2018 roku i do 12 grudnia 2018 roku. Jeżeli wypowiesz nam Umowę, która będzie jeszcze w okresie promocyjnym (wypowiedzenie złożone przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta), to my (P4 sp. z o.o.) mamy prawo dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy, proporcjonalną do pozostałego czasu określonego Umowy. Możemy to zrobić, ponieważ proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa „

źródło: Play