UKE: COCOM lipiec 2018

COCOM lipiec 2018. Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1907), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2018 r. W formularzu wprowadzone zostały następujące zmiany wobec formularza poprzednio obowiązującego:
1. w dziale drugim dotyczącym stacjonarnych łączy szerokopasmowych dodano pozycję 2.1.2 „Łącza dla klientów biznesowych”,
2. w dziale trzecim dotyczącym ruchomego dostępu szerokopasmowego wprowadzono podział na „Konsumentów” i „Biznes”.
Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
– w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
– w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.
Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.
W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl
Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.
W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl)
Adres Urzędu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Strategii i Analiz
Wydział Analiz Telekomunikacyjnych
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Załączniki:
formularz „Cocom” lipiec 2018

źródło: UKE