Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A., dotycząca kosztu netto za rok 2010

Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A., dotycząca kosztu netto za rok 2010. 10 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej “Prezes UKE”) wydał decyzję w sprawie przyznania dopłaty za rok 2010 (nr DHRT.WIT.7114.3.2017.45) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej “OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz biorąc pod uwagę wiążącą wykładnię sądu, Prezes UKE uznał, że OPL przysługuje dopłata do usług świadczonych w ramach usługi powszechnej, usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów za rok 2010 w wysokości 12 466 158,92 zł oraz odmówił przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez OPL następujących usług wchodzących w skład usługi powszechnej:
– usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług;
– usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
– usługi połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmującej także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet.
Prezes UKE, wydając decyzję wnikliwie przeanalizował wykładnię pojęcia “uzasadnione obciążenie”, wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-222/08 – do czego zobowiązywał Prezesa UKE wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapadły w sprawie. Podejmując rozstrzygnięcie Prezes UKE w szczególności wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w roku 2010. Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata – z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi i w konsekwencji nieuzasadnione obciążenie OPL oraz brakiem jej komercyjnego charakteru. W pozostałym zakresie, z uwagi na to, że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie było zasadne. Rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny oraz stanowi podstawę do wyznaczenia w dalszych decyzjach Prezesa UKE kwoty dopłaty przypadającej na poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Szczegółowe motywy rozstrzygnięcia zostały przedstawione w uzasadnieniu załączonej do komunikatu decyzji
Pliki:
decyzja Prezesa UKE

źródło: UKE