Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 11 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2116 z 28 listopada 2019 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1979, które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2116 od 1 stycznia 2020 r. wysokość średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii Europejskiej będzie wynosiła 0,0079 EURO za minutę. Średnia ważona maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii Europejskiej została obliczona poprzez pomnożenie maksymalnej dopuszczonej stawki za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w danym państwie członkowskim przez liczbę abonentów w tym państwie członkowskim, wyniki dotyczące wszystkich państw członkowskich zostały zsumowane, a następnie uzys­kana suma została podzielona przez łączną liczbę abonentów we wszystkich państwach członkowskich, w oparciu o dane według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. Zmiana wysokości średniej nie wpłynie na wysokość maksymalnych opłat dodatkowych za połączenia odebrane w roamingu wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania.

źródło: UKE