Play Communications informuje o Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”), luksemburskiej spółki akcyjnej (société anonyme), z siedzibą przy rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B183803, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy bezpośrednio poprzedzające Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o 14:00 w hotelu Le Royal Hotels & Resorts zlokalizowanym pod adresem: 12 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburg. Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.playcommunications.com. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów w siedzibie Spółki lub e-mailem, przesyłając zapytanie na adres AGM@playcommunications.com.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę:
– odwiedzić naszą stronę internetową www.playcommunications.com;
– skontaktować się z Sekretarzem Spółki pod następującymi numerami: +352 286848-124, +352286848-128, +352 621833899, od 10 rano do 6 po południu. (CET) od poniedziałku do piątku;
– wysłać nam e-mail na następujący adres: AGM@playcommunications.com
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami, rozdział 2 i kolejne
2019 Play Communications S.A. Consolidated Report (PDF)
2019 Play Communications S.A. Separate Financial Statement (PDF)
Play Communications S.A. AGM_EGM Attendance Proxy (PDF)
Play Communications S.A. AGM_EGM Convening Notice (PDF)
Play Communications S.A. Articles of Associations proposed amendments (PDF)
Play Communications S.A. Remuneration Policy (PDF)
Play Communications S.A. Remuneration Report (PDF)

źródło: Play Communications