Szukaj po tagu: Rada Dyrektorów

Warszawa, 21 Września, 2020. Zarząd PLAY przyjmuje ofertę przejęcia 100% akcji Play Communications SA przez Grupę iliad. Dzisiaj tj. 21 września 2020 roku Grupa iliad („iliad”) złożyła ofertę przejęcia 100% akcji spółki Play Communications SA („PCSA”, „Spółka”), właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o. („Play”). W ramach powyższej oferty iliad zawarł wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami PCSA, zapewniające przejęcie pakietu kontrolnego PCSA wynoszącego 40,2% akcji. Złożona oferta zapewni iliad większościowy udział miejsc w Radzie Dyrektorów PCSA. Bazując na niezależnej opinii J.P. Morgan, Rada Dyrektorów PCSA zaakceptowała cenę zaoferowaną przez iliad oraz jednogłośnie zagłosowała… Czytaj dalej →

Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”), luksemburskiej spółki akcyjnej (société anonyme), z siedzibą przy rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B183803, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy bezpośrednio poprzedzające Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o 14:00 w hotelu Le Royal Hotels & Resorts zlokalizowanym pod adresem: 12 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg,… Czytaj dalej →

18/2019 Zakończenie postępowania kontrolnego dot. CIT 2013 w P4 sp. z o.o. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika spółki zależnej – P4 sp. z o.o. („P4′), Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie („Organ”) doręczył P4 w dniu 25 lipca 2019 r. decyzję z dnia 23 lipca 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013. Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W wydanej decyzji Organ uznał stosowany przez P4 poziom opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków… Czytaj dalej →

Scroll To Top