Wspólne stanowisko Komisji Europejskiej i BEREC – wykorzystanie i obciążenie sieci

Wspólne stanowisko Komisji Europejskiej i BEREC. Informujemy o przyjęciu i opublikowaniu w dniu 19 marca 2020 r. przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) wspólnego stanowiska Komisji Europejskiej i BERECOtwórz w nowym oknie w sprawie radzenia sobie ze zwiększonym popytem na łączność sieciową spowodowanym pandemią Covid-19. Stanowisko odnosi się do odpowiednich przepisów rozporządzenia UE ustanawiającego środki dot. dostępu do otwartego internetu (rozporządzanie UE 2015/2120) i przedstawia interpretacje tych przepisów w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi dostępu do internetu w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa. Rozporządzenie zabrania operatorom blokowania, spowalniania lub ustalania priorytetów ruchu. Środki zarządzania ruchem są dozwolone, jeżeli są odpowiednie, co oznacza, że środki muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne i oparte na obiektywnych różnicach w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych kategorii ruchu (zob. art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2015/2120). Takie środki nie mogą być podyktowane względami handlowymi, nie obejmują monitorowania konkretnych treści i nie mogą być utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne. Środki wykraczające poza środki odpowiednie mogą być dozwolone tylko na zasadzie wyjątku, po wystąpieniu przypadków określonych w rozporządzeniu. Jednym z nich jest konieczności zapobieżenia lub łagodzenia skutków wyjątkowych lub tymczasowych przeciążeń sieci.
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem:
– operatorzy powinni obiektywnie oceniać czy poziom ruchu jest bardzo wysoki w porównaniu do odpowiedniego okresu referencyjnego oraz czy przy braku przewidywanych środków użytkowników dotkną negatywne skutki przeciążenia sieci;
– poprzez wyjątkowe przeciążenia sieci należy rozumieć jedynie sytuacje w których – nawet po zastosowaniu należytej staranności zawodowej w zarządzaniu siecią – występuje nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia przeciążenie sieci stacjonarnych lub ruchomych np. z powodu wielokrotnych awarii, nieplanowanych zmian w routingu danych, które są poza kontrolą operatora, dużego wzrostu ruchu sieciowego związanego z obecnym kryzysem wywołanym pandemią lub innych kryzysowych sytuacji, na które operatorzy nie mają wpływu (zob. motyw 15 rozporządzenia UE 2015/2120Otwórz w nowym oknie );
– stosując wyjątkowe środki zarządzania ruchem operatorzy powinni stosować środki proporcjonalne do obserwowanych problemów, które w dalszym ciągu zapewniałyby dostęp do internetu wszystkim użytkownikom oraz efektywnie zarządzałyby przeciążeniami; środki te powinny być też ograniczone w czasie i zapewniać, że równoważne kategorie ruchu będą traktowane równo,
– zachęca się także użytkowników do odpowiedzialnego korzystania z internetu przy ustawieniach zmniejszających zużycie danych.
Ponadto Komisja Europejska i BEREC wzywają dostawców usług dostępu do internetu do współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi i informowania ich w odpowiednim czasie o podjętych środkach w celu zapewnienia niezbędnej przejrzystości dla osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz tak aby organy regulacyjne mogły skutecznie wykonywać zadania monitorujące.

źródło: UKE