UKE: Orange – Raport NSKPI za Q3 2020

Raport NSKPI za Q3 2020. Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za trzeci kwartał 2020 r. W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal – do części detalicznej OPL.
Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W trzecim kwartale 2020 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) i do wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach. Ponadto czerwone światło „zapaliło się”  dla wskaźnika UI5 (Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych) w sierpniu oraz dla wskaźnika LLU2 (Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień LLU) w lipcu i we wrześniu.
Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL. Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Analiza czasów względnych:
Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi. Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym – dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego.
Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje, w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych. Żaden ze wskaźników zagregowanych nie wskazuje na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.
Pliki:
NSKPI Q3 2020 – 10,3 MB plik PDF

źródło: UKE