COCOM styczeń 2019

COCOM styczeń 2019. Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1954), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r.
Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
– w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
– w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.
Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.
W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres:
dorota.wilkowska@uke.gov.pl. Uprzejmie informujemy, iż wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych. W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl). Adres Urzędu: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Strategii i Analiz, Wydział Analiz Telekomunikacyjnych, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Pliki:
COCOM styczeń 2019 ( formularz )

źródło: UKE