Play Communications: zakończenie kontroli CIT za 2013 r.

18/2019 Zakończenie postępowania kontrolnego dot. CIT 2013 w P4 sp. z o.o. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika spółki zależnej – P4 sp. z o.o. („P4′), Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie („Organ”) doręczył P4 w dniu 25 lipca 2019 r. decyzję z dnia 23 lipca 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013. Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W wydanej decyzji Organ uznał stosowany przez P4 poziom opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych za nierynkowy i w konsekwencji zakwestionował prawo P4 do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu części wydatków z tego tytułu. P4 będzie odwoływać się od decyzji Organu. Zdaniem P4, wysokość ponoszonych opłat licencyjnych została ustalona na poziomie rynkowym. Decyzja określa wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 12 mln PLN. Rozstrzygnięcie to jednak nie powinno skutkować obowiązkiem zapłaty podatku mając na uwadze, że P4 w 2013 r. nie rozpoznała całej możliwej do uwzględnienia w tym okresie rozliczeniowym straty podatkowej z lat poprzednich. Uwzględnienie straty podatkowej niweluje w całości zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

źródło: Play Communications