Konsultacje projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych

Konsultacje projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych. 15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych (dalej „OSD”):
innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zawarte w projektach rozstrzygnięć warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do słupów elektroenergetycznych i współpracy w tym zakresie. Projektowana regulacja ma zatem odpowiadać potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a jednocześnie nie zakłócać funkcjonowania OSD. Projekty decyzji określają kluczowe zasady zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych, m.in.:
– prawa i obowiązki stron,
– tryb zawarcia umowy ramowej oraz umów szczegółowych dotyczących konkretnych lokalizacji,
– terminy realizacji poszczególnych etapów udzielenia dostępu,
– warunki prowadzenia prac na słupach elektroenergetycznych,
– oraz wysokość opłat z tytułu zapewnienia dostępu.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu infrastruktury zainstalowanej na słupach elektroenergetycznych przyczyni się do przyspieszenia realizacji inwestycji i umożliwi dostęp do usług telekomunikacyjnych oferowanych abonentom w oparciu o sieć stacjonarną. Umożliwienie świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie również miało korzystny wpływ na rozwój skutecznej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi prowadzącymi działalność gospodarczą na danym terenie. Celem projektowanej regulacji jest również zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy sektorem telekomunikacyjnym i energetycznym. Skutkiem regulacji będzie możliwość podłączenia znacząco większej liczby gospodarstw domowych do szybkiej sieci telekomunikacyjnej, przez co ograniczone zostanie wykluczenie cyfrowe. Projekty decyzji, poprzedzone analizą warunków współpracy oraz warsztatami z uczestnikami rynku, realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020. Wypełniają także założenia Dyrektywy kosztowej oraz Megaustawy. Prezes UKE zwraca się do uczestników konsultacji o uwagi, które pomogą opracować optymalne warunki dostępu do infrastruktury aby osiągnąć wskazane cele.

źródło: UKE